Bokor utca 15-21.
1037 Budapest, Hungary

+36 20 410 2144
info@mrcn.hu

Tagfelvétel feltételei

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik azok a természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, akik az Egyesület célkitűzéseivel egyetértenek, és az Alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadják.

Az Egyesületi tagság formái:

  • rendes tagság,
  • tiszteletbeli tagság,
  • pártoló tagság.

Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást követően a belépési kérelemnek az Elnökség általi elfogadásával jön létre.

Az Egyesület alapítói úgy határoztak, hogy az Egyesület rendes tagjai természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek is lehetnek. Az Egyesület rendes tagjává választható az a büntetlen előéletű nagykorú személy, illetőleg az a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki / amely a belépési nyilatkozatban az Egyesület Alapszabályát elfogadja, és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja.

Az Egyesület tagjává választást a jelölt a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat benyújtásával kérelmezheti. A belépési nyilatkozatot az Egyesület Titkárának kell benyújtani postai úton (1037 Bokor utca 15-21.) vagy e-mailben (info@mcrn.hu). A kérelmet a Titkár terjeszti az Elnökség elé. Az Elnökség a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. A határozatot annak meghozatalától számított 8 napon belül írásba foglaltan, igazolható módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak nincs helye.